Volume 5,Issue 6,2019 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

论著

Association of genetic polymorphisms of GSTM1 and smoking status with lung cancer risk
  Jiaheng Li,Lina Zhang,Yue Wang,Meng Gu,Ziyu Wang and Weiying Li
  2019,5(6):249-256 [Abstract]  [View PDF]
  
VEGF expression and significance in different grades of breast BI-RADS
  Gangping WANG,Jingjing Li,Shuguang Yang,Zuofeng Zhang and Songjing Lei
  2019,5(6):257-263 [Abstract]  [View PDF]
  
The expression of miR-155 and miR-181 in gastric cancer and their effects on clinical parameters and prognostic value
  zhengfeng shi,Shuchun Lin,Xiaorong Tang,Hongli Zheng,Fei Wang and Wudong Tao
  2019,5(6):264-267 [Abstract]  [View PDF]
  
The Value of Partial Hepatectomy in Hilar Cholangiocarcinoma Treatment—Meta Analysis
  Ming Yang,Yanhong Zhang,Miaohang Cui,Jianhua Chen and JinLong Liu
  2019,5(6):268-277 [Abstract]  [View PDF]
  
Title:Impact of IL-18 gene promoter polymorphisms on renal cell carcinoma occurrence and prognosis in Han Chinese population
  Shaojun Nong,Yangbo Guan,Zhongqing Wei#,Yueping Zhang,Bin Cheng,Chongsheng He,Limin Ma,Shujun Zhou,Wenguang Li,Jian Ni and Zhiwei Wang
  2019,5(6):278-284 [Abstract]  [View PDF]
  
Safety and efficacy of acute normovolemic hemodilution during liver surgery: A meta-analysis
  Ming Yang and Jinlong Liu
  2019,5(6):285-292 [Abstract]  [View PDF]
  
Stereotactic radiotherapy for the treatment of nasopharyngeal carcinoma: a Meta-analysis of 1371 cases in China
  Xu HanYou
  2019,5(6):293-300 [Abstract]  [View PDF]
  

综述

Mental distress evaluation and intervention of cancer patients
  Honghong Xu,Ruotong Xue,Yi Cheng,Yujie Zhang,Jie Rao,Mei Liu,Shiying Yu,Lingxiang Liu,Yiqian Liu,Yongqian Shu,Liuqing Yang and Hanping Shi
  2019,5(6):301-306 [Abstract]  [View PDF]